องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก ของสำนักงานปลัด กระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 894
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากงเนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file คำสั่ง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามรพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนังานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 274
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1