องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
info วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 2. เพื่อชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆให้เป็นที่พึ่งพอใจของประชาขน 4. มีสถาบันทางศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ 5. เพื่อให้ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตการเกษตรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง 6. เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission) "บ้านทานน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"