องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box กองคลัง
นางญาดา ไชยชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนภาลัย สุวรรณะชัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวชนากานต์ เรืองราย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวรุ่งทิพย์ นาคโต
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน