องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box ผู้บริหาร
นายสำรอง สูขโข
นายก อบต.บ้านทาน
โทร : 063-1986768
นายบุญยืน ดีเด่น
รองนายก อบต.บ้านทาน
โทร : 081-7955131
นางสาวภัศราภรณ์ สมจิตต์รักษ์
รองนายก อบต.บ้านทาน
โทร : 091-7809919
นายณัฐวุธ ทองมาก
เลขานุการนายก อบต.บ้านทาน
โทร : 064-7733281
account_box ฝ่ายสภา
นายเสริม ประสม
ประธานสภา อบต. บ้านทาน
โทร : 0871510117
นายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0871652046
สิบตำรวจโทหญิงพีรภาว์ อุทัยพิบูลย์
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0899147453
นายบุญเยี่ยม เลิศอาวาส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0397781650
นายสุนทร วงษ์วาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0926385625
นายวรวัฒน์ หวังผล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0655233286
น.ส.กฤษณา เอี่ยมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0955927054
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจโทหญิงพีรภาว์ อุทัยพิบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
โทร : 0899147453
นางสาวยุรดา ธันย์บดีธนาธาร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0870733346
นางญาดา ไชยชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819248072
นายเสกสรร พราหมณ์ฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-9143344
นางสาวจีรภา ขาวสนิท
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810186853
account_box สำนักปลัด
สิบตำรวจโทหญิงพีรภาว์ อุทัยพิบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
นางสาวยุรดา ธันย์บดีธนาธาร
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ชุติมา สงเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอุมาภรณ์ อุบลน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สิบตำรวจโทอาคม ยิ้มศรวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปรีชา ทิมทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์วาน
คนงาน
นายสุทธิ์ยา ออมรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอารี เทียนหอม
ภารโรง
account_box กองคลัง
นางญาดา ไชยชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนภาลัย สุวรรณะชัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวชนากานต์ เรืองราย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวรุ่งทิพย์ นาคโต
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
account_box กองช่าง
นายเสกสรร พราหมณ์ฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(-ว่าง-)
นายช่างโยธา
นายศราวุฒิ สิทธิไพร
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวยุพา สมจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(-ว่าง-)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวีระพงศ์ ออมรัตน์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวกมลฉัตร คงกะพันธ์
พนักงานจดมาตรน้ำ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวยุรดา ธันย์บดีธนาธาร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางเสงี่ยม บุตรวัตร
ครู
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษา
นางสาวยุวดี สมจิตร์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวกรณ์กาญจน์ บุญทับ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายภังปกร เพชรน้อย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพัชยา อินทรโชติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ