องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
เเผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ชุมชนคุณธรรมบ้านดงห้วยหลวง” ตำบลบ้านทาน


info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านทาน "บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งธรรมชาติงามตา สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากจากอำเภอ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตอ ตำบลบ้านทาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านลาด ระยะห่างจากอำเภอบ้านลาดประมาณ 11 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองกะปุ, ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สะพานไกร, ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง เนื้อที่ ตำบลบ้านทาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,027 ไร่ (17.64 ตารางกิโลเมตร) ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบ โดยมีพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก และป่าเขาปุ้ม มียอดเขาเนินเขมร เขาพระใน และเขาพระนอก พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบของตำบล ภายในตำบลมีคลองบางจากไหลผ่าน หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่โพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านไร่สัตว์ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ขนุน หมู่ที่ 4 บ้านหนองพระ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตก หมู่ที่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ประชากร หมู่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 1 185 183 368 110 2 158 172 330 88 3 176 188 364 92 4 235 268 503 123 5 181 211 392 113 6 284 273 557 134 สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด 2 แห่ง สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลบ้านทานกับอำเภอบ้านลาด / จังหวัดเพชรบุรี โดยถนนลาดยาง 4 สาย คือ ถนนลาดยาง รพช.บ้านลาด-บ้านโพธิ์ลอย พบ.2002 เชื่อมตัดเข้าถนนลาดยาง (โยธาธิการ) บ้านไร่มาบ ถนนลาดยางจากสี่แยกวัดเขาบันไดอิฐเชื่อมต่อกับถนนลาดยาง (โยธาธิการ) พบ. 2025 การคมนาคมติดต่อภายในตำบลระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้าน โดยถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / เสริมไม้ไผ่หรือไม้รวก การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 6 ตู้ ม.1 (2) , ม.3 (1) , ม.4 (1) , ม.5 (1) , ม.6 (2) การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100 การประปา มีประปาหมู่บ้าน (น้ำดิบ) จำนวน 4 หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ป่าไม้ คือ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตหมู่ที่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ระบบประปาหมู่บ้าน (น้ำสะอาด) จำนวน 2 หมู่บ้าน มีผู้ใช้น้ำประมาณ 300 ครัวเรือน ด้านการเมือง การบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 แห่งน้ำธรรมชาติ คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย 4 สาย บึง, หนองและอื่น ๆ - แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 3 แห่ง บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง บ่อโยก 4 แห่ง การรวมกลุ่มของประชาชน กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม กลุ่มฌาปนกิจตำบล 1 กลุ่ม กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 1 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน/อสม. 1 กลุ่ม กลุ่มรักษ์บ้านทาน 1 กลุ่ม มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น (60 คน) ชมรมผู้สูงอายุ 300 คน สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ธนาคาร - แห่ง โรงแรม - แห่ง ปั้มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง โรงสี - แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 1 แห่ง

info คำขวัญ
คำขวัญ อบต.บ้านทาน
คำขวัญของตำบลบ้านทาน “ หลวงพ่อแคล้วคู่บ้าน น้ำตาลโตนดแท้หอมหวาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำวัวเทียมเกวียน”

info ประวัติ อบต
ประวัตความเป็นมาตำบลบ้านทาน
ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ………………………………………………………………………………. ความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า เมื่อ พ.ศ. ใดมีการเล่าสืบทอดกันมา ว่ามีลำธารที่เกิดจากการไหลของน้ำจากเทือกเขา เพราะสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาและปัจจุบันตำบลบ้านทานบางส่วนเป็นภูเขา โดยธรรมชาติต้นไม้ สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ต้องอาศัยน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ได้มีคนมาอาศัยอยู่สองฝั่งลำธารเป็นจำนวนมาก (ในปัจจุบันเป็นคลองชื่อคลองบางจาก) จนเรียกชื่อกลายมาเป็นบ้านทานในปัจจุบัน และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๓ ที่ทำการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ 99 หมู่ 5 ตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557