องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจโทหญิงพีรภาว์ อุทัยพิบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
โทร : 0899147453
นางสาวยุรดา ธันย์บดีธนาธาร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0870733346
นางญาดา ไชยชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819248072
นายเสกสรร พราหมณ์ฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-9143344
นางสาวจีรภา ขาวสนิท
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810186853