องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box สำนักปลัด
สิบตำรวจโทหญิงพีรภาว์ อุทัยพิบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
นางสาวยุรดา ธันย์บดีธนาธาร
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ชุติมา สงเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอุมาภรณ์ อุบลน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สิบตำรวจโทอาคม ยิ้มศรวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปรีชา ทิมทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์วาน
คนงาน
นายสุทธิ์ยา ออมรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอารี เทียนหอม
ภารโรง