องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box ฝ่ายสภา
นายเสริม ประสม
ประธานสภา อบต. บ้านทาน
โทร : 0871510117
นายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0871652046
สิบตำรวจโทหญิงพีรภาว์ อุทัยพิบูลย์
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0899147453
นายบุญเยี่ยม เลิศอาวาส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0397781650
นายสุนทร วงษ์วาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0926385625
นายวรวัฒน์ หวังผล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0655233286
น.ส.กฤษณา เอี่ยมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0955927054