องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box ฝ่ายสภา
นายเสริม ประสม
ประธานสภา อบต. บ้านทาน
นายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด
รองประธานสภา อบต.
สิบตำรวจโทหญิงพีรภาว์ อุทัยพิบูลย์
เลขานุการสภา อบต.
นายบุญเยี่ยม เลิศอาวาส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายสุนทร วงษ์วาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายวรวัฒน์ หวังผล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
น.ส.กฤษณา เอี่ยมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6