องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder กฏหมาย/ระเบียบ เกี่ยวกับงานสภา
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ. ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ 2554 (หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยาพ.ศ 2543 สำหรับเมืองพัทยา) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1